معرفی کتاب

15مهر
حقوق کاربردی برای جوانان

حقوق کاربردی برای جوانان

آموزش همگانی حقوق را در درجه اول تکلیفی بر دوش دانش‌آموختگان رشته حقوق می‌دانم. آنان‌اند که باید مهمترین حامیان حقوق و قانونمداری در جامعه باشند و بدون شک بدون آگاهی از حقوق و تکالیف اصلی و شهروندی خود توانایی رعایت مناسب آنها را نیز نخواهند داشت.

چیزی یافت نشد !